Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Definicje – transport lotniczy i morski

Definicje – transport lotniczy i morski

Cargo lotnicze
przesyłki towarowe wysyłane drogą lotniczą, samolotami pasażerskimi lub towarowymi

Fracht morski
przesyłki towarowe wysyłane drogą morską kontenerami ( FCL) lub drobnicą LCL ( w kontenerze zbiorczym)
Spedycja lotnicza i morska
profesjonalna działalność polegająca na zapewnieniu zleceniodawcy wielu czynności związanych z powierzonym transportem, zależnie od rodzaju ładunku takich jak: pakowanie, paletyzacja, przeładunek, magazynowanie towarów, etykietowanie, sporządzanie dokumentów przewozowych i celnych, odprawa celna itp. W zależności od metody przewozu wyróżniamy kilka rodzajów spedycji m.in. spedycja lotnicza, spedycja morska, kolejowa itd.
Spedytor
jest to osoba fizyczna lub firma ( Przedsiębiorstwo), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków. Spedytor organizuje przewóz towaru, wystawia dokumenty spedycyjne (listy przewozowe ) w zależności od użytego do transportu towaru środka transportowego, np. AWB lub konsament Bill of Lading
AWB
lotniczy list przewozowy. Dokument wystawiony przez spedytora na rzecz nadawcy lub w jego imieniu, służący jako dowód zawarcia pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem umowy przewozu lotniczego przesyłek towarowych na trasie od portu nadania do portu przeznaczenia.

HAWB
list lotniczy -spedytorski wystawiany przez spedytora ( firmę spedycyjną) w transporcie lotniczym. Zawiera faktyczne dane nadawcy i odbiorcy i towarzyszy zwykle jako załącznik do AWB ( MAWB).
B/L
konosament
ang. “bill of lading” (BOL lub B/L) – morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.
Charge Collect (CC)
oznacza, że koszty transportu pokrywa odbiorca towaru przy odbiorze.
Charge Prepaid (PP)
oznacza, że transport został opłacony przez nadawcę przesyłki w momencie nadania.
Przewoźne
należności za przewóz lotniczy. Wg przepisów I.A.T.A -naliczane jest według wagi brutto lub wagi płatnej przesyłki wg przelicznika ( gęstość 6000) tj. 1m3=167 kg jeśli wartość ta jest większa .
Waga płatna przesyłki
jest to waga rzeczywista lub waga objętościowa przesyłki, z tym, że należność oblicza się zawsze od wagi wyższej.
I.A.T.A
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie skupiająca dziś 260 przewoźników wykorzystujących linie lotnicze.
Kod linii IATA
Dwuznakowy kod alfanumeryczny przypisany przez IATA poszczególnym liniom lotniczym.
Np. LO-PLL LOT, LH-Lufthansa, BA-British Airways.
Armator
Osoba lub podmiot kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim.
Przewoźnik lotniczy
Linia lotnicza, podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji.
Agent handlingowy
Podmiot swiadczący usługi w portach lotniczych i morskich na rzecz przewożników w obsłudze bagażu, pasażerów i ładunków frachtowych (cargo).
Waga objętościowa
w transporcie lotniczym jest to waga płatna przesyłki, gdy objętość 1 kg przesyłki jest większa niż 6000cm3. Wagę objętościową oblicza się mnożąc przez siebie 3 maksymalne wymiary przesyłki podane w cm i dzieląc je przez współczynnik 6000: długość(cm)x szerokość (cm)x wysokość (cm)/6000.
W transporcie morskim drobnicowym obowiązuje przelicznik : 1m3=1000 kg. Przewozne płatne za wartość większą.
Stawka all in
stawka sprzedaży uwzględniająca koszty transportu oraz opłaty paliwową (MYC) i bezpieczeństwa (SCC) oraz nawigacyjna kanadyjska (NSC) dla destynacji do Kanady. W transporcie lotniczym wyrazana „per 1 kg wagi płatnej”
AVI
oznakowanie przewozu żywych zwierząt w transporcie lotniczym
DGR
oznakowanie przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym
VAL
oznakowanie przesyłek wartościowych w transporcie lotniczym
PER
oznakowanie przesyłek łatwopsujących się w transporcie lotniczym
Potwierdzenie Przyjęcia Towaru do wysyłki
(„Cargo Receipt” lub „Receipt for the Cargo”) oznacza dokument (w formie papierowej lub elektronicznej), który jest przekazywany Nadawcy przez Przewoźnika w formie papierowej (o ile Strony nie uzgodniły inaczej), na podstawie którego tworzona jest historia przesyłki w miejsce wystawienia lotniczego listu przewozowego, i który umożliwia identyfikację przesyłki, która została przyjęta i uznana za „gotową do przewozu”.
Przyjęcie do magazynu
oznacza dokument papierowy przekazywany Nadawcy przez Przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przesyłki towarowej jako „ładunku gotowego” do przewozu drogą powietrzną. Powinien on co najmniej określać (a) wagę i liczbę pozycji w przesyłce towarowej; (b) datę, godzinę i miejsce odbioru przez Przewoźnika; (c) numer identyfikacyjny określonej przesyłki towarowej. W miarę dostępności informacji powinien on również zawierać wskazanie miejsca wysyłki, miejsca docelowego oraz, w stosownych przypadkach, uzgodnionych miejsc postoju.
Dowód dostawy Nadawcy
oznacza dokument papierowy przekazany Przewoźnikowi przez Nadawcę, potwierdzający dostawę towaru jako „ładunku gotowego” do przewozu drogą powietrzną. Powinien on co najmniej określać (a) wagę i liczbę pozycji w przesyłce towarowej; (b) datę, godzinę i miejsce odbioru przez Przewoźnika; (c) numer identyfikacyjny określonej przesyłki towarowej. W miarę dostępności informacji
FCL
oznacza ładunek cało- kontenerowy w transporcie morskim.
LCL
oznacza ładunek drobnicowy wysyłany w kontenerze zbiorczym ( w transporcie morskim).
Incoterms
To Międzynarodowe Reguły Handlu. Kluczowe elementy międzynarodowych umów handlowych. Informują strony o sposobie dostawy towaru od sprzedawcy do nabywcy oraz warunkach wywozu i wwozu. Główne warunki Incoterms to m.in.: EXW, CIP,CIF, DAP, FCA, DDP.
Karnet ATA
międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i usprawnia oraz ułatwia odprawy celne towarów, wywożonych tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych. Dokument wystawia KIG na wniosek eksportera.
Faktura handlowa ( commercial invoice)
jest to dokument ( rachunek) jaki wystawia sprzedawca (dostawca) towaru swojemu kontrahentowi
(nabywcy) towaru. Faktura określa rodzaj, ilość i faktyczną wartość towaru wyrażonej w określonej walucie. Faktura handlowa jest podstawowym, wymaganym dokumentem do odprawy celnej w imporcie i eksporcie w obrocie międzynarodowym.
Track and trace
Tracking Cargo. Śledzenie przesyłkek w transporcie lotniczym na stronach internetowych przewoznikow, spedytorów lub innych zainteresowanych podmiotów.