Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Formy transportu

Transport ładunków – definicje

Cargo lotnicze

przesyłki towarowe wysyłane drogą lotniczą, samolotami pasażerskimi lub towarowymi

Fracht morski

przesyłki towarowe wysyłane drogą morską kontenerami ( FCL) lub drobnicą LCL ( w kontenerze zbiorczym)

Spedycja

profesjonalna działalność polegająca na zapewnieniu zleceniodawcy wielu czynności związanych z powierzonym transportem, zależnie od rodzaju ładunku takich jak: pakowanie, paletyzacja, przeładunek, magazynowanie towarów, etykietowanie, sporządzanie dokumentów przewozowych i celnych, odprawa celna itp. W zależności od metody przewozu wyróżniamy kilka rodzajów spedycji m.in. spedycja lotnicza, spedycja morska, kolejowa itd .

Spedytor jest to osoba fizyczna lub firma ( Przedsiębiorstwo), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków. Spedytor organizuje przewóz towaru, wystawia dokumenty spedycyjne (listy przewozowe ) w zależności od użytego do transportu towaru środka transportowego, np. AWB lub konsament Bill of Lading

AWB

lotniczy list przewozowy. Dokument wystawiony przez spedytora na rzecz nadawcy lub w jego imieniu, służący jako dowód zawarcia pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem umowy przewozu lotniczego przesyłek towarowych na trasie od portu nadania do portu przeznaczenia

HAWB

list lotniczy (spedytorski) wystawiany przez spedytora ( firmę spedycyjną) w transporcie lotniczym. Zawiera faktyczne dane nadawcy i odbiorcy i towarzyszy zwykle jako załącznik do AWB ( MAWB)

B/L

konosament, ang. “bill of lading” (BOL lub B/L) – morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu

Charge Collect (CC)

oznacza, że koszty transportu pokrywa odbiorca towaru przy odbiorze

Charge Prepaid (PP)

oznacza, że transport został opłacony przez nadawcę przesyłki w momencie nadania

Przewoźne

należności za przewóz lotniczy. Wg przepisów I.A.T.A -naliczane jest według wagi brutto lub wagi płatnej przesyłki wg przelicznika ( gęstość 6000) tj. 1m3=167 kg jeśli wartość ta jest większa

Waga płatna przesyłki

jest to waga rzeczywista lub waga objętościowa przesyłki, z tym, że należność oblicza się zawsze od wagi wyższej

I.A.T.A

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie

Kod linii IATA

dwuznakowy kod alfanumeryczny przypisany przez IATA poszczególnym liniom lotniczym. Np. LO-PLL LOT, LH-Lufthansa, BA-British Airways

Armator

osoba lub podmiot kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim

Przewoźnik lotniczy

linia lotnicza, podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji

Agent handlingowy

podmiot świadczący usługi w portach lotniczych i morskich na rzecz przewozników w obsłudze bagażu, pasażerów i ładunków frachtowych (cargo)

Waga objętościowa

w transporcie lotniczym jest to waga płatna przesyłki, gdy objętość 1 kg przesyłki jest większa niż 6000cm3. Wagę objętościową oblicza się mnożąc przez siebie 3 maksymalne wymiary przesyłki podane w cm i dzieląc je przez współczynnik 6000: długość(cm)x szerokość (cm)x wysokość (cm)/6000. W transporcie morskim drobnicowym obowiązuje przelicznik : 1m3=1000 kg. Przewozne płatne zawsze za wartość większą

Stawka all in

stawka sprzedaży uwzględniająca koszty transportu oraz opłaty dodatkowe np. opłatę paliwową (MYC) i bezpieczeństwa (SCC). W transporcie lotniczym zawsze wyrażana „per 1 kg wagi płatnej”

AVI

oznakowanie przewozu żywych zwierząt w transporcie lotniczym

DGR

oznakowanie przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym

VAL

oznakowanie przesyłek wartościowych w transporcie lotniczym

PER

oznakowanie przesyłek łatwo psujących w transporcie lotniczym

FCL

oznacza ładunek pełno kontenerowy w transporcie morskim

LCL

oznacza ładunek drobnicowy wysyłany w kontenerze zbiorczym ( w transporcie morskim.

Incoterms

to Międzynarodowe Reguły Handlu. Kluczowe elementy międzynarodowych umów handlowych. Informują strony o sposobie dostawy towaru od sprzedawcy do nabywcy oraz warunkach wywozu i wwozu. Główne warunki Incoterms to m.in.: EXW, CIP,CIF, DAP, FCA, DDP.

Karnet ATA

międzynarodowy dokument celny, który umożliwia, usprawnia i ułatwia odprawy celne towarów, wywożonych tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych. Wystawia go KIG na wniosek eksportera

Faktura handlowa

( commercial invoice) jest to dokument ( rachunek) jaki wystawia sprzedawca (dostawca) towaru swojemu kontrahentowi (nabywcy) towaru. Faktura określa rodzaj, ilość i faktyczną wartość towaru wyrażonej w określonej walucie. Faktura handlowa jest podstawowym, wymaganym dokumentem do odprawy celnej w imporcie i eksporcie w obrocie międzynarodowym

Track and trace

tracking cargo. Śledzenie przesyłkek w transporcie lotniczym zwykle na stronach internetowych przewoznikow, spedytorów lub innych zainteresowanych podmiotów

Mamy nadzieję, że podane w pigułce powyższe definicje rozwiały Twoje wątpliwości i przybliżyły nieco zagadnienia związane z transportem ładunków CARGO, Air Freight i Sea Freight. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą logistyczną w przewozach lotniczych i morskich, zapraszamy do kontaktu!