Interfracht Co. Int. Air Freight


Air & Sea freight
CARGO LOGISTICS

tel / fax:+48 228462263

Infolinia operacyjna:
+48 601 335 890
Formy transportu

Odprawy celne w transporcie lotniczym i morskim – FAQ

Co to jest odprawa celna?
Najprościej rzecz ujmując jest to zgłoszenie towarów wysyłanych lub towarów importowanych do Urzędu Celnego celem dokonania wszelkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego. Odprawa celna polega na kontroli celnej przedstawionych dokumentów i towarów.
– Co to jest SAD?
Jednolity Dokument Celny ( Single Administrative Document). Jest to dokument celny, który pełni funkcję wniosku o wszczęcie postępania celnego, czyli po prostu jest formą zgłoszenia celnego. Obecnie tylko w formie elektronicznej. Przesyłany jest do Urzędu Celnego przez Agencje Celne w imieniu podmiotu zgłaszającego towar.
– Co to jest Agencja Celna?
Wyspecjalizowana firma ( zarejestrowany podmiot) występująca w imieniu eksportera lub importera przed organem celnym na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa- upoważnienia celnego. Zatrudnia licencjonowanych agentów celnych, którzy pośredniczą w postępowaniu celnym pomiędzy podmiotami importującymi lub eksportującymi, a Urzędem Celnym. Agenci celni nie są zawodowymi funkcjonariuszami celnymi.
– Co to jest upoważnienie celne?
Jest to formalne pisemne pełnomocnictwo złożone Agencji Celnej do reprezentowania firmy eksportującej lub importującej, lub osoby prywatnej przed Urzędem Celnym w odprawie celnej lub postępowaniu celnym.
– Co to jest EORI?
Jest to numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. ( Economic Operator’s Registration and Identyfication). Każdy Podmiot Gospodarczy czy Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną ze stosowaniem przepisów prawa celnego musi posiadać numer EORI. Brak EORI wyklucza możliwość importu towarów spoza UE. Wydawany jest na podstawie złożonego wniosku przez zainteresowanego Przedsiębiorcę do Izby Administracji Skarbowej.
– Co to jest taryfa celna?
Jest to wykaz towarów oznaczonych kodami z przypisanymi (do każdego rodzaju towaru) stawkami celnymi. Służy do ustalenia wysokości opłat celnych.
– Gdzie dokonuje się odpraw celnych?
Miejsce odprawy celnej to oznaczony teren, wyznaczony przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Celnego. Głównie w magazynach celnych, Terminalach towarowych morskich i lotniczych, drogowych, na granicy Państwa itp.
– Co to jest kod HS?
Jest to kod celny towarowy określający rodzaj wwożonego lub wywożonego towaru z danego Państwa lub obszaru celnego.
– Co to są należności celne?
Są to opłaty celne i podatkowe ( cło i VAT) określane przez służby celne, związane z importem towarów do Polski spoza Unii Europejskiej. Należności celno-podatkowe należy opłacić w terminie 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny. Obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą powstania długu celnego.
– Co to jest cło i od czego zależy wysokość cła?
Cło to opłata ( danina) nakładana przez Państwo na wwożone lub wywożone towary z terytorium danego Państwa. Wysokość cła jest zależna od wartości celnej towaru. Opłaty cłem zasilają budżet Państwa.
-Ile trwa odprawa celna?
W zależności od złożoności postępowania celnego, specyfiki zgłaszanego towaru, pracy Urzędów Celnych, przepustowości systemu celnego i innych okoliczności, czas odprawy może trwać od jednego do kilku dni. Zazwyczaj jednak czas standardowej odprawy to jeden, dwa dni.
-Jakie dokumenty są niezbędne do dokonania odprawy celnej?
W zależności od specyfiki eksportowanego lub importowanego towaru Urzędy Celne wymagają właściwych dokumentów. Ale najbardziej podstawowe to:
-Faktura handlowa lub faktura proforma
-Specyfikacja towarowa ( packing list)
-Tłumaczenie faktury na język polski
-Upoważnienie dla Agencji Celnej
-Wyciągi (skany) dokumentów firmy eksportującej lub importującej ( KRS, NIP, Regon)
– Co powinna zawierać faktura handlowa ?
Powinna zawierać swój własny numer, datę wystawienia, nazwy i adres nadawcy (eksportera) i odbiorcy ( importera),nazwę towaru, jego ilość , cenę jednostkową, całkowitą wartość towaru, walutę, informacje o kraju pochodzenia towaru oraz warunki Incoterms
– Dlaczego wymagane jest tłumaczenie faktury?
Dla precyzyjnego zaklasyfikowania wwożonego towaru i określenia właściwego HS kodu taryfy celnej, a co tym idzie w celu właściwego wyliczenia opłat cła i VAT w przesyłkach importowych.
– Co to jest PZC?
PZC jest to dokument elektroniczy tworzony w celu zwolnienia towaru do procedury celnej.
– Co to jest IE 599?
Jest to dokument elektroniczny jako potwierdzenie wywozu towaru. IE-599 potwierdza wywóz dla celów stosowania zerowej stawki VAT poza terytorium Wspólnoty.
– Czy firma Interfracht Co. oferuje w swoim serwisie obsługę celną i czy wykonuje ją solidnie i sprawnie?
Tak oczywiście. Robimy to bardzo rzetelnie i bardzo sprawnie 🙂

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł – ekspresowa baza wiedzy w pigułce, rozwiał Twoje wątpliwości i przybliżył nieco zagadnienia związane z odprawą celną w przewozach towarowych CARGO, Air Freight i Sea Freight. Jeżeli jesteś przekonany że oferta naszej firmy może zaspokoić Twoje oczekiwania, zapraszamy do kontaktu!